Γνωστοποίηση λειτουργίας επιχειρήσεων

Σύμφωνα με το Ν.4442/2016 η διαδικασία της χορήγησης άδειας λειτουργίας που ίσχυε μέχρι τη δημοσίευση του εν λόγω νόμου αντικαταστάθηκε από τη διαδικασία της “Γνωστοποίησης” με την οποία ο ενδιαφερόμενος ενημερώνει εκ των προτέρων την αρμόδια αρχή για την έναρξη λειτουργίας της οικονομικής δραστηριότητας, την  οποία  προτίθεται  να  ασκήσει  σε  ορισμένο  χώρο ή εγκατάσταση, χωρίς να απαιτείται εκ των προτέρων έλεγχος.

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι ότι η εγκατάσταση άσκησης της οικονομικής δραστηριότητας πληροί τις τεχνικές απαιτήσεις ασφαλούς λειτουργίας της και ότι έχουν ληφθεί οι απαιτούμενες εγκρίσεις. Στο χώρο άσκησης της δραστηριότητας τηρείται υποχρεωτικά φάκελος με όλα τα απαιτούμενα από τις σχετικές διατάξεις έγγραφα (π.χ. διοικητικές άδειες, εγκρίσεις, βεβαιώσεις, πιστοποιητικά κλπ.)

Οι δραστηριότητες που υπόκεινται στην παρούσα φάση σε καθεστώς γνωστοποίησης είναι:

  • Μεταποιητικές δραστηριότητες τροφίμων και ποτών
  • Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος
  • Τουριστικά καταλύματα και πισίνες εντός αυτών
  • Κέντρα Αποθήκευσης και Διανομής

Η γνωστοποίηση πραγματοποιείται μόνο ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας https://notifybusiness.gov.gr

Το γραφείο μας με τη μακρόχρονη εμπειρία του τόσο στην έκδοση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων όσο και στο νέο καθεστώς της γνωστοποίησης αναλαμβάνει τον προέλεγχο, τη σύνταξη των απαραίτητων μελετών καθώς και την διεκπεραίωση όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών για την υποβολή τους στο πληροφοριακό σύστημα γνωστοποιήσεων.